Rajasthan

Jantar Mantar, Jaipur
Jaipur
Mandore Garden
Jodhpur